چاپ تراکت

چاپ مرکزی

کارت ویزیت و چاپ تراکت

چاپگر ماتريسي، با حركت انتخوابي مجموعه اي از سوزن ها و ايجاد نقاط تشكيل دهنده يك كاراكتر، چاپ تراکت كاراكتر مورد نظر را چاپ مي كند. مكانيزم چاپگر ماتريسي،چرخشي کارت ویزیت نيست بلكخ در آن از يك رديف تا سوزن استفاده مي شود. چاپگرهايي با تفتيك کارت ویزیت پذيري كم، معمولا از 7 تا 9 سوزن و چاپگرهايي با تفكيك پذيري زياد از 18 تا 24 سوزن استفاده مي كنند. هر چه تعداد سوزن ها بيشتر باشد، حروف چاپ شده به شكل واقعي خود شبيه تر خواهند بود. شكل كاراكتر ها در ROMذخيره مي شوند. ROM تعيين مي نمايد چاپ تراکت كه كدام يك از سوزت ها بايد به نوار جوهر،ضربه تراکت بزنند. فرآيند ضربه در روش هاي سنتي انتقال مركب به كاغظ به كار مي رود. در اين روش، كاغذ، حروف و نوار جوهر با هم پرس مي شوند. چاپگرهاي ضربه اي سوزن ها را به نوار جوهر مي فشارند تا كاراكتر مورد نظر بر چاپ تراکت روي كاغذ چاپ شود. چاپگرهاي ضربه اي، داراي 7، 9، 18 يا 24 سوزن است. اين سوزن ها با سيم پيچ كنترل مي شوند. يك كفشك كه کارت ویزیت در شيار يك ميله استوانه اي در گير است، هد چاپگر را در عرض ناحيه چاپ حركت مي دهد.برچسب‌ها: چاپ تراکت, کارت ویزیت, چاپ, تراکت,
+ نوشته شده در سه شنبه 21 دی 1395ساعت 13:27 توسط چاپ |

ناشران متون درسي

ناشران متون درسي، ناشراني كه براي کارت ویزیت مراكز آموزشي كشور در سطوح مختلف كتاب تهيه يا منتشر مي‌كنند. ناشران كتابهاي درسي را به چند دسته مي‌توان تقسيم كرد كه مهمترين آنها از اين قرار است: - آن چاپ تراکت دسته كه رأساً متن را تدوين و منتشر مي‌كنند، مانند سازمان كتابهاي درسي ايران وابسته به وزارت آموزش و پرورش، يا مركز نشر دانشگاهي در برخي از كتابهايش و سازمان مطالعه چاپ کارت ویزیت و تدوين (سمت). آن دسته كه متن آماده شده را تحويل مي‌گيرند و سپس منتشر مي‌كنند، مانند ناشراني كه همكار دولت در كار نشر كتابهاي درسي هستند.


برچسب‌ها: کارت ویزیت, چاپ تراکت, چاپ کارت ویزیت,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 21 آبان 1395ساعت 18:54 توسط چاپ |

وزارت فرهنگ

بنا به آمارهاي وزارت فرهنگ و کارت ویزیت ارشاد اسلامي، در حدود 100 سرجمع ناشران دولتي ايران، وابسته به دولت و سازمانهاي دولتي وجود دارند كه در كنار فعاليتهاي اصلي خود به نشر كتاب نيز مي‌پردازند. چاپ تراکت از اين تعدا د شمار اندكي در كار خود توفيق داشته‌اند. در واقع مي‌توان گفت خوب، مسؤول با كفايت و كاردان در نشر دولتي عمده‌ترين عامل موفقيت، و عكس آن، اصلي‌ترين علت ناكاميابي آن است. همچنين، برخي از مهمترين و ماندگارترين كتابهاي ايران به اهتمام مؤسسات انتشاراتي دولتي تدوين و چاپ شده است و اگر اين مؤسسات نبودند، بخش خصوصي چاپ کارت ویزیت هرگز از عهدة تأمين هزينه‌هاي آنها برنمي‌آمد، مانند عمدة فهرستها، كتاب‌شناسيها و راهنماها.


برچسب‌ها: کارت ویزیت, چاپ تراکت, چاپ کارت ویزیت,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 21 آبان 1395ساعت 18:54 توسط چاپ |

ناشران دولتي و وابسته به دولت

ناشر دولتي، معمولاً شركتي است انتشاراتي کارت ویزیت كه بيش از 50 درصد سرمايه يا سهام آن متعلق به دولت است. ناشر وابسته به دولت به ناشري مي‌گويند كه بخشي از سهام يا سرماية آن، يعني كمتر از 50 درصد، چاپ تراکت به دولت تعلق داشته باشد. دولتها معمولاً در صورتي اقدام به تشكيل شركت انتشاراتي دولتي مي‌كنند كه براي انتشار كتابهاي بخصوصي، انگيزه يا امكان مالي يا توانايي فني در چاپ کارت ویزیت بخش خصوصي وجود نداشته باشد؛ يا انتشار كتابهاي مورد نظر دولت براي بخش خصوصي سودآور نباشد، مانند كتابهايي كه خوانندگان بسيار كمي دارد و كاربرد آنها بيشتر به صورت مرجع در كتابخانه‌هاي تخصصي است.


برچسب‌ها: کارت ویزیت, چاپ تراکت, چاپ کارت ویزیت,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 21 آبان 1395ساعت 18:53 توسط چاپ |

ناشران آزاد / تجارتي

ناشران آزاد يا تجارتي اكثر ناشران جهان کارت ویزیت را تشكيل مي‌دهند و بزرگترين و مؤثرترين ناشران نيز به اين دسته تعلق دارند. كتابها را با چاپ تراکت سرمايه‌هاي خصوصي و با پذيرش مخاطرات مالي منتشر و با كوشش و اهتمام خود، راه را بر نشر كتابهاي خود باز مي‌كنند. گاه سرماية آنها به يك تن چاپ کارت ویزیتو گاه به چند شريك يا شماري سهامدار تعلق دارد. معمولاً در قالب شركتهاي خصوصي فعاليت مي‌كنند. همة ناشران آزاد يكسان و در يك تراز نيستند، و ميزان سرمايه، حجم و سطح فعاليت، گسترة كار، نوع آثار.


برچسب‌ها: کارت ویزیت, چاپ تراکت, چاپ کارت ویزیت,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 21 آبان 1395ساعت 18:53 توسط چاپ |

ناشران انتفاعي و غيرانتفاعي

هدف ناشران انتفاعي از نشر كتاب، منفعت کارت ویزیت از راه نشر و فروش كتاب است و هدف ناشران غيرانتفاعي، جز اين. ناشران غيرانتفاعي با سرمايه‌اي به كار مي‌پردازند كه صاحبان آن سرمايه خود را به قصد سوداندوزي چاپ تراکت وارد كار نشر نمي‌كنند، مانند مؤسسه‌هاي نشر دولتي، وابسته به مؤسسات خيريه، نهادهاي وقفي، مذهبي، عقيدتي، تبليغي؛ اما همة ناشراني كه ادامة كار و فعاليت چاپ کارت ویزیت آنها در گرو فروش كتاب و بازگشت سرمايه است، به نوعي و به درجاتي در زمرة ناشران انتفاعي قرار مي‌گيرند.


برچسب‌ها: کارت ویزیت, چاپ تراکت, چاپ کارت ویزیت,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 21 آبان 1395ساعت 18:53 توسط چاپ |

ناشران با آثار باارزش و كم ارزش

بر اساس معيارهاي ديگري، از جمله بر پاية ارزش کارت ویزیت آثار، مي‌‌توان ناشران را دسته‌بندي كرد. ناشراني هستند كه آثار بااررش و ماندگار منتشر مي‌كنند و ناشراني كه ارزش آثارشان سطحي و زودگذر است. چاپ تراکت البته اينكه ارزش چيست و بر چه اساسي مي‌توان دربارة ارزش داوري كرد، نكته‌اي است قابل بحث و كاملاً چاپ کارت ویزیت نسبي. با اين حال، شايد بتوان بر اساس سهم و ميزان تأثيري كه آثار، مستقيماً در پيشرفت و ارتقاي سطح علمي، فرهنگي و پژوهشي مي‌گذارد، دربارة ارزش داوري كرد.


برچسب‌ها: کارت ویزیت, چاپ تراکت, چاپ کارت ویزیت,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 21 آبان 1395ساعت 18:53 توسط چاپ |

ناشران تخصصي

معمولاً خوب مي‌دانند براي پْر كردن خلأها کارت ویزیت و برآورده ساختن نيازها سراغ چه كساني بروند، و پس از پديد آمدن و انتشار كتاب، آثار را به چه كساني و در كجاها عرضه كنند. نشر تخصصي، نشر حرفه‌اي است، چاپ تراکت و در كار بعضي از ناشران اين دسته، اوج و اعتلاي حرفة نشر است. در كشورهاي در حال توسعه امكان پيدايش و گسترش نشر تخصصي كمتر به دست مي‌آيد. محدود بودن چاپ کارت ویزیت بازار و معدود بودن پديدآورنده و مخاطب متخصص مانعهاي عمده بر سر راه نشر تخصصي است. پس از انقلاب اسلامي، چند ناشر تخصصي به فعاليت پرداخته‌اند.


برچسب‌ها: کارت ویزیت, چاپ تراکت, چاپ کارت ویزیت,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 21 آبان 1395ساعت 18:53 توسط چاپ |

ناشران عمومي و تخصصي

به اعتبار موضوع نيز مي‌توان ناشران را به دو دستة کارت ویزیت عمومي و تخصصي، و در تخصصي به موضوعهاي خاص و اخص تقسيم كرد. ناشران عمومي تقريباً در همة زمينه‌ها فعاليت مي‌كنند. همة ناشران عمومي مبتكر و تأثيرگذار نيستند، و به چاپ تراکت مخاطبان خاصي نيز نمي‌انديشند. انگيزة اين دسته از ناشران بيشتر تجارتي است و شايد جنبة فرهنگي حرفه‌شان تابع جنبة اقتصادي باشد. بيشتر ناشران كشورهاي درحال توسعه، از جمله در ايران، در چاپ کارت ویزیت سلك ناشران عمومي قرار مي‌گيرند.


برچسب‌ها: کارت ویزیت, چاپ تراکت, چاپ کارت ویزیت,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 21 آبان 1395ساعت 18:53 توسط چاپ |

ناشران مخاطب‌گرا

بر اساس نوع مخاطبان مي‌توان ناشران را تقسيم کارت ویزیت كرد. ناشران مخاطب‌گرا سعي دارند مخاطبان خاص خود را خوب بشنانسد، حفظ كنند و بر شمار آنها بيفزايند. تعيين مخاطب يا مخاطبان مشخص، در عين حال معين كردن ماده و موضوع چاپ تراکت كار نيز هست؛ براي مثال ناشراني كه براي كودكان، زنان، قشرهاي خاصي از جامعه، آسيب‌مندان، اقليتهاي قومي، فرهنگي، زباني، كتاب منتشر مي‌كنند، هم مخاطبانشان و هم تا حدود زيادي منابعي چاپ کارت ویزیت كه بايد منتشر كنند برايشان مشخص است.


برچسب‌ها: کارت ویزیت, چاپ تراکت, چاپ کارت ویزیت,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 21 آبان 1395ساعت 18:53 توسط چاپ |