چاپ مرکزی - صفحه 2

چاپ مرکزی

ناشران عمومي و تخصصي

به اعتبار موضوع نيز مي‌توان ناشران را به دو دستة کارت ویزیت عمومي و تخصصي، و در تخصصي به موضوعهاي خاص و اخص تقسيم كرد. ناشران عمومي تقريباً در همة زمينه‌ها فعاليت مي‌كنند. همة ناشران عمومي مبتكر و تأثيرگذار نيستند، و به چاپ تراکت مخاطبان خاصي نيز نمي‌انديشند. انگيزة اين دسته از ناشران بيشتر تجارتي است و شايد جنبة فرهنگي حرفه‌شان تابع جنبة اقتصادي باشد. بيشتر ناشران كشورهاي درحال توسعه، از جمله در ايران، در چاپ کارت ویزیت سلك ناشران عمومي قرار مي‌گيرند.


برچسب‌ها: کارت ویزیت, چاپ تراکت, چاپ کارت ویزیت,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 21 آبان 1395ساعت 18:53 توسط چاپ |

ناشران مخاطب‌گرا

بر اساس نوع مخاطبان مي‌توان ناشران را تقسيم کارت ویزیت كرد. ناشران مخاطب‌گرا سعي دارند مخاطبان خاص خود را خوب بشنانسد، حفظ كنند و بر شمار آنها بيفزايند. تعيين مخاطب يا مخاطبان مشخص، در عين حال معين كردن ماده و موضوع چاپ تراکت كار نيز هست؛ براي مثال ناشراني كه براي كودكان، زنان، قشرهاي خاصي از جامعه، آسيب‌مندان، اقليتهاي قومي، فرهنگي، زباني، كتاب منتشر مي‌كنند، هم مخاطبانشان و هم تا حدود زيادي منابعي چاپ کارت ویزیت كه بايد منتشر كنند برايشان مشخص است.


برچسب‌ها: کارت ویزیت, چاپ تراکت, چاپ کارت ویزیت,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 21 آبان 1395ساعت 18:53 توسط چاپ |

ناشران اصیل

گروه اول با انديشه و طرح و پيشنهاد کارت ویزیت به سراغ پديدآورندگان مي‌روند. پيشنهادها و سرمايه‌گذاريهاي مادي و معنوي اين‌گونه ناشران مي‌تواند رويداد فرهنگي به وجود آورد. اين ناشران، انديشه مي‌دهند، سرمايه مي‌گذارند، مخاطره چاپ تراکت مي‌پذيرند، و ممكن است در ازاي آنها سودهاي كلاني نيز ببرند و خود و ديگران را به شهرت و اعتبار برسانند. ناشران اصيل و برجسته در كشورهاي پيشرفته تقريباً همگي در اين گروه جاي مي‌گيرند. چاپ کارت ویزیت گروه دوم به انتظار مي‌نشينند، و از ميان آثاري كه پديدآوردندگان مختلف يا واسطه‌هاي كتاب و معرفان بدانها عرضه مي‌كنند.


برچسب‌ها: کارت ویزیت, چاپ تراکت, چاپ کارت ویزیت,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 21 آبان 1395ساعت 18:53 توسط چاپ |